1548
பிரேசில் தலைநகர் பிரேசிலியாவில் சாண்டா கிளாஸ் ஆடை அணிந்த மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக நிதி திரட்டி வருகிறார். லியாண்ட்ரோ டா சில்வா என்ற அந்த மாற்றுத்திறனாளி நகரும் பலகையில் அமர்...