1890
இந்திய ராணுவத்தின் சிறப்புமிக்க 61வது குதிரைப் படையை பீரங்கிகளுடன் கூடிய ஆயுதப்படைக்கு மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 300 குதிரைகளுடன் கூடிய வீரர்கள் இதுவரை போலோ போன்ற விளையாட்டுகளிலும், குடியரசுத் த...