1548
விவசாயிகளின் போராட்டக் கருத்துரு, வழிமுறைகளை உருவாக்கித் தூண்டி விட்டது தொடர்பாகக் காலநிலைச் செயற்பாட்டாளரான திசா ரவியைப் பெங்களூரில் டெல்லி காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இந்தியாவில் போராட்டம்...