2046
தங்களிடம் உள்ள கழுகுகள் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக புதிதாக 5 ஜோடி பின் வெண்தலைக் கழுகுகள் வேண்டும் என்ற தெலங்கானா அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. மகாராஷ்டிராவின் கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் காணப்படும் 'பின...BIG STORY