2482
ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக ஓரினச் சேர்க்கை திருமணத்தை அங்கீகரித்து தைவான் நாட்டில் சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது. ஒரே பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் திருமணம் செய்து வாழ்வது சட்டப்படி சரி என்றும், தவறு என்றும்...

BIG STORY