855
உயிரினங்களின் எலும்புகளையும் அதி விரைவாக தின்று செரிமானம் நடத்தும் திறன் படைத்த அபூர்வ இன பிராணிகள் ஆழ்கடலில் இருப்பதை ஆய்வு ஒன்றின் வாயிலாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டு பிடித்துள்ளனர். தலா 36 கிலோ எட...

763
உலகின் முதலாவது உயிருள்ள ரோபாட்டை அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். செனோபோட் (xenobot) என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த சிறு ரோபாட், தவளையின் கருவுற்ற முட்டையில், தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ...