1239
கனடாவில் அரியவகை வெள்ளை மூஸ் மான்கள் அதிகளவில் கொல்லப்படுவதால் அதன் இனம் அற்றுப் போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மான் இனத்திலேயே மிகப் பெரியதான மூஸ் மான்களில் வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பது அரியதாகும். இவை...BIG STORY