1830
மெக்சிகோவில் ஜாகுவார் அழிந்துவரும் உயிரினமாக கருதப்படும் நிலையில், உயிரியல் பூங்கா ஒன்றில் ஜாகுவார் குட்டி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மெக்சிகோ நகரின் மையத்தில் உள்ள சாபுல்டெபெக் உயிரியல் பூங்காவிற்கு பி...BIG STORY