1094
சென்னையில் கோவேக்ஸின் தட்டுப்பாடு காரணமாக 2வது டோஸ் செலுத்தவுள்ளோர் சென்னை மாநாகராட்சியின் இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்துக்கொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையின் பல்வேறு மையங்களில் கோவேக்ஸின் ...