​​
Polimer News
Polimer News Tamil.

Search


Results

180 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆதிப்பிரபஞ்சம் தோன்றி இருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிப்பு

180 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஆதிப் பிரபஞ்சம் தோன்றி இருக்கலாம் என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பெருவெடிப்பு ஏற்பட்ட பின்னர் நீண்ட காலத்திற்கு பிரபஞ்சம் இருளிலேயே இருந்தது. அங்கு விண்மீன்கள் உருவாக கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகி இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதி...