2712
வெள்ளி கிரகத்திற்கு இரண்டு அறிவியல்பூர்வமான பயணங்களை 2028 முதல் 2030ம் ஆண்டுகள் வரையிலான காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ள நாசா விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். கடந்த பல பத்தாண்டுகளில் இது போன்ற திட்டம் வகுக்...