7904
அந்தமான் தீவுக் கூட்டத்தின் ஒருபகுதியான கிரேட் நிக்கோபார்த் தீவில் சரக்குப் பரிமாற்றத் துறைமுகம் அமைத்து உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தினால் சிங்கப்பூர், துபாய், ஹாங்காங் நகரங்களைப் போல் ...BIG STORY