4420
தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஊர் பெயர்களை தமிழ் உச்சரிப்பை போன்றே ஆங்கிலத்திலும் அமைத்து செயல்படுத்துதல் தொடர்பாக அறிவித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  ஆம் ஆண்டில் தமிழ் வளர்ச்சி துறைக்கான மானிய கோரிக்க...BIG STORY