705
உலகின் வயதான மனிதராக அறியப்பட்ட ஜப்பானை சேர்ந்த நபர் 113வது வயதில் காலமானார். புகழ்பெற்ற அறிவியலாளர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்ட்டீன் சார்பியல் தத்துவத்தை வெளியிட்ட சில மாதங்களுக்கு முன் 1905 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவ...