2103
ஆண்களால் மட்டுமே சாத்தியம் என கருதப்படும் freeride mountain biking எனப்படும் மலை முகுடு பகுதிகளில் நேர்த்தியாக சைக்கிள் ஓட்டும் கலையை மகளிர் குழு ஒன்று அவர்கள் வசமாக்கியுள்ளது. 2017-ல் அமைக்கப்பட...BIG STORY