2326
இந்திய விமானப்படையும் பிரான்ஸ் விமானப்படையும் இணைந்து மேற்கு கடல் பகுதியில், கூட்டுப் போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. "டெசர்ட் நைட் 2" என்ற பெயரில் மேற்கு கடல் பகுதியில் இப்பயிற்சி நடைபறுவதாக, இந்திய வி...BIG STORY