953
பொலிவியாவில் நடந்த கால்பந்துப் போட்டியின் நடுவே நாய் ஒன்று குறுக்கே புகுந்து செய்த குறும்பினால் ஆட்டம் பாதிக்கப்பட்டது. போட்டோஸி என்ற இடத்தில் உள்ளூர் அணிகளுக்கு இடையே கால்பந்து போட்டி விறுவிறுப்ப...BIG STORY