2353
2021ஆம் ஆண்டில் உலக நாடுகளின் பாதுகாப்புத் துறைச் செலவு இரண்டு இலட்சம் கோடி டாலரைத் தாண்டியுள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில் 162 இலட்சம் கோடி ரூபாயாகும். சுவீடன் நாட்டின் பன்னாட்டு அமைதி ஆராய்ச்சி நிறு...BIG STORY