1866
பூமியோ கிசிடாவைப் புதிய பிரதமராக அங்கீகரித்து ஜப்பான் நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பிரதமர் பதவியில் இருந்து யோசிகிடே சுகா விலகியதையடுத்து ஆளும் லிபரல் ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் புதிய பிரதமரை...



BIG STORY