2410
நாசாவின் கியூரியாசிட்டி ரோவர் செவ்வாய் கிரகத்தில் அம்மோனியா போன்ற கரிம மூலக்கூறுகளைக் கண்டறிந்துள்ளது. கியூரியாசிட்டி ரோவர் மூலம் செவ்வாய் கிரகத்தின் 22 மைல் நீளமுள்ள சாம்பல் குன்றுகளின் குழுவான ...BIG STORY