1832
இந்தாண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு, எழுத்தாளர் அப்துல் ரசாக் குர்ணாவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அகதிகளின் துயரத்தையும்,காலனி ஆதிக்கத்தின் விளைவுகளையும் சமரசமற்ற வகையில் தனது எழுத்துக்கள் மூ...BIG STORY