1065
கோவா கடற்பகுதியில் நடைபெற உள்ள நான்கு நாடுகளின் கூட்டுப் கடற்படைப் போர்ப் பயிற்சியில் அமெரிக்காவின் நிமிட்ஸ், இந்தியாவின் விக்ரமாதித்யா விமானந்தாங்கிக் கப்பல்கள் பங்கேற்கின்றன. இந்தியா, அமெரிக்கா,...BIG STORY