2978
இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு, பிரிட்டனை சேர்ந்த ரோஜர் பென்ரோஸ், ஜெர்மனியை ரெயின்ஹார்டு கென்சல் (Reinhard Genzel), அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆண்ட்ரியா கெஸ் (Andrea Ghez) ஆகிய 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்...BIG STORY